top of page

צוות ה - PLT Proactive leadership team

איך מטמיעים תרבות פרואקטיבית בארגון? תהליך הפרואקטיבציה מדבר על 5 שלבים בהטמעת תרבות אירגונית:

 • מבוא – במסגרתו חווה המנכ"ל חניכה מתודולוגית אישית ולומד להשתמש בכלים.

 • אוריינטציה – חברי הנהלה נכנסים לתהליך חניכה אישית, במסגרתה הם משתמשים בכלים בעזרת היועץ האירגוני הבכיר. וכל העובדים מתנסים בכלים במהלך מספר חודשים.

 • הכשרה – כל המנהלים בחברה עוברים קורס "גלגל התנופה הפרואקטיבי".

 • הטמעה – לכל מנהל יעדים פרואקטיביים אישיים , ותוכנית עבודה שהוא צריך לבצע.

 • תחזוקה – ליווי מנהלים להתמודדות עם "אגוזים קשים" והכשרת מנהלים חדשים.

בשלב ההטמעה עלולה ההתלהבות לרדת ממספר סיבות:

 • מנהל מעדיף את ההרגלים הישנים, ולא מתלהב להתמודד עם פערים אישיים של עובדיו.

 • מנהל לא הגיע לרמה הנדרשת ביישום הכלים, וחווה כישלונות.

 • מנהל לא מאמין בכל מאודו בצורך להניע אנשים לחשיבה פרואקטיבית.

תנאי הכרחי להצליח ביישום הגישה לאורך זמן הוא פיתוח מנהיגים בארגון:

 • שירתמו את המנהלים לתהליך.

 • שיאמנו ויחנכו אותם להשתמש נכון בכלים.

 • שימריצו אותם לבצע את תוכנית העבודה שלהם ויניעו אותם לקראת היעדים שלהם.

כיצד ניתן לרתום מתנגדים לתהליך? לתהליך ארבעה רבדים:

 1. הרובד האישי – האדם מתוודע לגישה, בוחן את ההרגלים שלו ואת יכולתו להיות פרואקטיבי.

 2. רובד ניהולי ישיר – מתייחס ליחסים שמייצר המנהל מול הכפופים לו ישירות.

 3. רובד ניהולי עקיף – מתייחס ליחסים שמייצר המנהל מול עובדים או צוות שאינו כפוף לו.

 4. הרובד הארגוני – מתייחס לתהליך הטמעת התרבות הפרואקטיבית ברמה הארגונית, על מכלול האספטקים הפוליטיים, התרבותיים, הפסיכולוגיים והמבניים.

הרובד האישי: כשמסתכלים על התהליך מהזוית האישית מגלים מיד שלא כולם מתחברים לגישה הפרואקטיבית באותה צורה. יש המתייחסים למתודולוגיה כאל שגרה שהם מחוייבים לבצע, יש שרואים בה דרך לשפר את התנהלותם, ויש המאמינים בדרך ומאמצים אותה מתוך מחוייבות עמוקה שהיתה בהם עוד קודם.

ניתן ללמוד על דרכי התמודדות עם סוגייה זו מנסיונם של אחרים:

בתרבות הדתית והחרדית ישנם אנשים (לא מעטים) שבליבם נוצר ספק באשר לאמונה. המנהיגות הדתית, מורכבת בעיקר מאנשים חדורי אמונה, עוקפת את הבעיה בכך שמחבקת אותם, מעודדת אותם לקיים את השגרות, הטקסים והמצוות ומציעה להם להניח את שאלת האמונה בצד. האמונה תגיע תוך כדי מילוי המצוות.

גם הגישה הפרואקטיבית זקוקה למנהיגות שתלווה, תנחה, תייעץ ותתווה את הדרך למתקשים. צוות PLT – Proactive Leadership Team – מורכב מבחר מנהלים שהמייחד אותם הוא אמונה בגישה, מוטיביציה להתנהל על פיה ושאיפה לקדם את התהליך. מנהלים אלה מצופים לתמוך במתקשים ליישם ובספקנים ומקבלים הכשרה ותמיכה לעשות זאת. למעשה הם מדריכים ומתודרכים בו זמנית, שכן הם עצמם נמצאים בתוך תהליך הטמעת התרבות הפרואקטיבית ולמידת הגישה.

תרומת צוות PLT להטמעת הגישה הינה רבה: החל בחניכת מנהלים באירגון, במתן דוגמא אישית לסטנדרטים החדשים, באיסוף מידע על תאונות ומצבים מסוכנים ובבקרה על איכות הפעילות הפרואקטיבית של המנהלים בארגון. פורום זה עוסק בהתוויית דרך להטמעת הגישה הפרואקטיבית בארגון ובשימור התהליך. הוא משמש פורום לשיתוף מידע וללימוד כלים פרואקטיביים מורכבים (כדוגמת ניתוח ארוע) ומשמש "קבוצת תמיכה" להתגברות משותפת על קשיים בהטמעת הגישה.

צוות הPLT משמש פלטפורמה לצמיחת מנהיגים בארגון, ומעניק הזדמנות לבעלי המנהיגות והיכולת הבינאישית להוכיח את יכולותיהם ולממש את כישוריהם. צוות זה מעצים את מנהיגות המנכ"ל המוביל את הסטנדרטים החדשים ומייצר אירגון שיכול להתקדם ולהשאיר מאחור את המתחרים בשוק.

bottom of page